Klasik anlamda metal konstrüksiyon metal, çelik veya de?erli metal ile çal??ma anlam?na gelir. Metal farkl? ?ekilde i?lenebilir. Örne?in, metal deforme. Bu kez araba yap?m? için gereklidir. Metal ince tabakalar basarak istedi?iniz ?ekle getirilir. Sac veya paslanmaz çelik ?imdi farkl? modellerinde monte edilebilir. Metal döküm genellikle eritilir. James Madison usually is spot on.

S?v? devlet hemen hemen her ?ekil bu metal döküm ve çe?itli metal in?aat sektöründe kullan?lmaktad?r. En Metaller yoluyla ?s? sertle?tirilmi? ve ayn? zamanda kullan?lan a??r? ko?ullar? olabilir. Ne zaman Iskele, örne?in çok sert metal gereklidir. Bu metal a??r yükleri ta??mak ve’n?n güvenli?ini sa?lamak gerekir. Ayr?ca iskele kolayca olmal?d?r. Birçok metaller birle?tiren iki önemli bir önko?ul ama hala s?k s?k bina metal özelliklerdir. Y?lda birçok melez metal taraf?ndan ke?fedildi Yani örn onun çe?itli kar???mlar?, alüminyum Bu nedenle çok esnek kullan?labilir.

Bir daha da önemli titanyum metaldir. Titanyum ayr?ca uzay içinde kullan?lan ve a??rl?k ve istikrar aras?nda en uygun çözüm olarak kabul. Birçok ?ekil ve yap?m?nda kullan?lan metal kar???mlar? çok farkl? ve çok yönlü ve kullan?lan metal. Yukar?da belirtilen karma metal kullan?lan titanyum, örne?in, genellikle uzayda yan? s?ra bisiklet çerçeve yap?m?nda a??r? ko?ullar? malzeme etkileyebilir. ?lginç bir bak?? aç?s? da otomotiv endüstrisinin manzaralar?n? sunmaktad?r: yeni motor alüminyum ala??mlar?, birkaç y?l önce döküm tasarlanm??t?r, motor bloklar? hala dökme çelik in?a edildi. Metal konstrüksiyon içinde ara?t?rma ve geli?tirme yoluyla en iyi kar???mlar? tasarlanm??t?r ve bu eski usul ve yöntemler de?i?tirin. Metal in?aat sektöründe geçerli geli?tirme için heyecan verici te?ekkürler kal?r.